Πρόσφατες ειδήσεις

Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Τήνου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Τήνος, 15 Ιουλίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Τήνου θα προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Τήνου, συγκεκριμένα:


Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)
8 μήνες
2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ)
6 μήνες
1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
6 μήνες
2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
8 μήνες
1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
8 μήνες
5
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
6 μήνες
2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
5 μήνες
1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
5 μήνες
1Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sotiria.kalogera@1516.syzefxis.gov.gr .
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-7-2020 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-7-2020 ΩΡΑ 14.00.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ:
 Σ. Καλογερά, Τηλέφωνο: 22833 60114, Ε-mail: sotiria.kalogera@1516.syzefxis.gov.gr
Αικ. Φωσκόλου, Τηλέφωνο: 22833 60120, Ε-mail: sfoskolka@yahoo.gr

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Σωτηρία Καλογερά