Πρόσφατες ειδήσεις

Δήμος Τήνου: Χορήγηση αδειών υπαίθριου (στάσιμου) εμπορίου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο ΔΗΜΟΣ Τήνου ανακοινώνει ότι με τις υπ’ αριθμ. 016/20 και 
039/20 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν 
και οριοθετήθηκαν ο αριθμός και οι θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 
του Δήμου καθώς και τα μηνιαία τέλη χρήσης του κοινοχρήστου χώρου 
για τις εν λόγω θέσεις, σύμφωνα με το Ν.4497/13-11-17.

         Κατόπιν αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση 
         με τα νόμιμα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
         δημοσίευση της παρούσας.

        Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες μόνο στο τηλέφωνο:2283360113 καθώς