Πρόσφατες ειδήσεις

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη Δήμου ΤήνουΑΔΑ: ΩΞΛΜΩΗ6-8Σ9
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   Τήνος, 6 Φεβρουαρίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 1309
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
Διεύθυνση:Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα: Ανθρωπίνου
Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη
Ο Δήμαρχος Τήνου έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010).
2.Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.» (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007)
3.Τις διατάξεις της παρ. ΣΤ, υποπαράγραφος ΣΤ1,παράγραφοι 1 και 2 του Ν.4093/2012.
4.Τις διατάξεις του άρθρου 2,3 και 4 του Ν.3861/2010.
5.Τον ΟΕΥ του Δήμου Τήνου (ΦΕΚ 1265/11-04-12), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη Δημάρχου ΠΕ, (Νομικού-Δικηγόρου), με αντικείμενο την παροχή συμβουλών, διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτών ή προφορικών σε θέματα αρμοδιοτήτων του.
Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται:
α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται, β) Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, γ) Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησης τους. δ) Ειδίκευση ή αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης, που θα αποδεικνύεται, ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς: χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες: χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. (παρ 3 άρθρο 163 Ν. 3584/2007)
H πλήρωση της θέσης του Επιστημονικού Συνεργάτη θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με τη υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθούν. Τα καθήκοντα και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας τους ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργάσιμων (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης στον ημερήσιο τύπο, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ευαγγελιστρίας 72, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, αρμόδια υπάλληλος: Σωτηρία Καλογερά), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, να καταθέσουν την αίτησή τους (πλήρη ως προς τα στοιχεία του αιτούντα, σαφής ως προς το αίτημα και υπογεγραμμένη) συνοδευόμενη από:
1) Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2) Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίου. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να προσκομίζονται πράξεις αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τους πρόσθετους τίτλους σπουδών.
3) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
4) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, δεν έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση και δεν έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγων καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο του εργαζομένου και σε καταφατική περίπτωση να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
5) Προκειμένου για άνδρες, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
6) Φωτοαντίγραφα κάθε άλλου δικαιολογητικού, που αφορά στα συνεκτιμώμενα προσόντα..
7) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει στην οποία θα δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).
8) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει προς απόδειξη επικαλούμενης εμπειρίας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα γνωστοποίηση.
Ο Δήμαρχος Τήνου
Ιωάννης Σιώτος